Sichuan Boiled Fish (Shui Zhu Yu)

Sichuan Boiled Fish (Shui Zhu Yu)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1)
Loading...
Difficulty Level Cooking Time
30 mins
Sichuan Boiled Fish (Shui Zhu Yu)

Sichuan Boiled Fish (Shui Zhu Yu)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1)
Loading...
Difficulty Level Cooking Time
30 mins

Still hungry?